Kretsting 2018

Innkalling til kretsting
Søndag 28. januar 2017 kl. 12.00-16.00 på Gausdal ungdomsskole.


Innmelding av saker:
Innmeldte saker må være kretsstyre i hende, senest innen 13.01.2018. Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com
Påmelding:
Gruppene skal melde inn delegater, vara og observatører, senest innen 13.01.2018. Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com
Saksdokumenter:
Sendes ut senest 2 uker før kretstinget.
Fra Norges speiderforbunds lover:
Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1. (En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.)
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av delegater og innkalling.
Sak 2. Godkjenning av saksliste.
Sak 3. Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll og to til tellekorps.
Sak 4. Årsmelding 2017.
Sak 5. Regnskap 2017.
Sak 6. Arbeidsplan for 2018.
Sak 7. Terminliste 2018.
Sak 8. Budsjett 2018.
Sak 9 Informasjon om prosessen vedr. krets samarbeid/kretssammenslåing.
Sak 10. Innmeldte saker.
Sak 11. Valg:
 3 representanter til kretsstyret (2år)
 1 repr. til valgkomite Revisor (1 år) Kasserer (1 år)
 2 representanter til speiderforum + 2 vara (mellom 13-16 år i 2018)
 2 representanter til roverforum + 2 vara (mellom 16-20/25 år i 2018)
 Representant til speidertinget (kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen)
- Representanter til speidertinget, speider- og roverforum må velges blant de som er tilstede.
Kretsstyret oppfordrer gruppene til å melde aktuelle kandidater til valgkomiteen på epost: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com,
innen lørdag 13. 01.2016