Kretsting 2019


Sted: Dombås

 

Innkalling til kretsting
Søndag 10. februar 2019 kl. 11.00-16.00
Dovre ungdomsskole, på Dombås

Innmelding av saker:

Innmeldte saker må være kretsstyre i hende, senest innen 27.01.2019.
Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com

Påmelding:

Gruppene skal melde inn delegater, vara og observatører, senest innen 27.01.2019.
Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com

Saksdokumenter:

Sendes ut senest 2 uker før kretstinget.

 

 

Fra Norges speiderforbunds lover:

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1.
(En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.)

Gruppenes representanter til kretsting:
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer.

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen.

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

 

 

Saksliste

Sak 1.  Godkjenning av delegater og innkalling.  
Sak 2. Godkjenning av saksliste.  
Sak 3. Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll og to til tellekorps.  
Sak 4. Årsmelding 2018 
Sak 5. Regnskap 2018. 
Sak 6.  Arbeidsplan for 2019. 
Sak 7.  Terminliste 2019.
Sak 8.  Budsjett 2019. 
Sak 9. Kretssammenslåing med Vest Oppland krets?
Sak 10. Innmeldte saker. 
Sak 11. Valg:
Sak 12. Direkte grupperepresentasjon til kretsstyret?
 

Kretsstyret oppfordrer gruppene til å melde aktuelle kandidater til valgkomiteen på epost: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com , innen lørdag 27. 01.2019