Kretsting 09.02.2020

Innkalling til kretsting
Søndag 09. februar 2020 kl. 11.00-16.00 på Gausdal ungdomsskole i vestre Gausdal.


Sakspapirer er sendt ut på epost til gruppeleder.

Innmelding av saker:
Innmeldte saker må være kretsstyret i hende, senest innen 25.01.2020.
Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com

Påmelding:
Gruppene skal melde inn delegater, vara og observatører, senest innen 25.01.2020.
Sendes på e-post: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com  

Fra Norges speiderforbunds lover:
Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1.
(En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv
arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i
Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.)
Gruppenes representanter til kretsting:
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste
årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant
gruppestyrets medlemmer.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre,
mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og
blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på
kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan
etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende
medlemmer i sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

Saksliste
Sak 1. Godkjenning av delegater og innkalling.
Sak 2. Godkjenning av saksliste.
Sak 3. Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll og to til

tellekorps.
Sak 4. Årsmelding 2019.
Sak 5. Regnskap 2019.
Sak 6. Arbeidsplan for 2020.
Sak 7. Terminliste 2020.
Sak 8. Budsjett 2020.
Sak 9. Innmeldte saker.
Sak 10. Valg.
Sak 11. Direkte grupperepresentasjon til kretsstyret?

Kretsstyret oppfordrer gruppene til å melde aktuelle kandidater til
valgkomiteen på epost: gudbrandsdal.speiderkrets@gmail.com, innen lørdag 25. 01.2020